Meer rookvrije omgevingen

Meer rookvrije omgevingen

Volgens Stichting tegen Kanker verdienen burgers die roken veel betere rookstophulp, zeker als weldra meer omgevingen rookvrij zullen worden

Op dinsdag 27 februari 2024 werd een reeks maatregelen om te zorgen voor meer rookvrije omgevingen in de Commissie Gezondheid van De Kamer gestemd. Stichting tegen Kanker verwelkomt de inspanningen van minister Vandenbroucke om roken verder te denormaliseren. Net zoals de recente verhoging van de accijnzen op sigaretten en roltabak, zijn dit belangrijke maatregelen met het oog op een rookvrije generatie tegen 2040. Het is evenwel ook belangrijk om rokers niet in de kou te laten staan. Stichting tegen Kanker vraagt zich bezorgd af of de regio’s voldoende klaar staan om extra rookstophulp aan te bieden, zeker bij gebrek aan een duurzaam financieringsmechanisme voor bijkomende nieuwe acties.

Wat houdt het nieuwe federale wetsontwerp in?

Na plenaire stemming in het parlement zullen diverse omgevingen waar kinderen en jongeren aanwezig zijn rookvrij worden vanaf 31/12/2024. Onder de nieuwe wet vallen kinderboerderijen, speelterreinen, attractieparken, dierentuinen en sportterreinen. Aan sport doen zal voortaan rookvrij zijn, maar ook naast de sportvelden zal van de bezoekers en toeschouwers verwacht worden dat het rookvrij blijft. Deze maatregelen zijn ingegeven door gezondheidsargumenten en om roken te denormaliseren, maar ook om deze leefomgevingen peukenvrij te houden. Het is niet de bedoeling rokers te discrimineren of uit te sluiten; en daarom worden aparte rookzones uit het zicht van kinderen nog toegelaten.

Ook de in- en uitgangen van zorg- opvang- onderwijsinstellingen en openbare bibliotheken zullen rookvrij worden met een zone van 10 meter waar er niet gerookt mag worden. Bepaalde instellingen die al geïnvesteerd zouden hebben in een rookzone binnen die perimeter krijgen tijd tot 31/12/2028 voor een aanpassing.

Verder wordt ook het professioneel personenvervoer rookvrij. Hieronder vallen bijvoorbeeld toeristische bussen of taxi’s.

Deze maatregelen gelden zowel voor sigaretten als voor e-sigaretten.

De rookkamers in de horeca worden niet afgeschaft; maar de toegang wordt verboden voor minderjarigen.

Aanvullende maatregelen vereist

Stichting tegen Kanker adviseert om deze wet in te voeren en om samen met de regio’s werk te maken van duidelijke richtlijnen voor alle betrokken actoren, zodat zij weten wat hen te doen staat. Deze wetswijziging is tevens een kans om hen te laten nadenken over hun rookbeleid en over hun mogelijke rol bij gezondheidspromotie.

De huidige inspanningen van de overheden om burgers die roken te helpen bij het stoppen met roken zijn ontoereikend. Daarom is het belangrijk de nieuwe regelgeving die eraan zit te komen samen in te voeren met meer doeltreffende hulp. De regionale overheden zouden de capaciteit van bestaande initiatieven veel meer kunnen versterken, moest er extra financiering zijn. Stichting tegen Kanker pleit daarom voor een duurzaam financieringsmechanisme dat moet toelaten extra acties op te zetten, bijvoorbeeld door een bijdrage op te leggen aan de tabakssector zodat er grotere budgetten vrijkomen voor rookstophulp. Op basis van de jarenlange ervaring met Tabakstop beseft Stichting tegen Kanker meer dan ooit hoe belangrijk het is om personen in een kwetsbare positie te bereiken.

Andere RESSOURCES