Bescherming van persoonlijke gegevens
Bescherming van persoonlijke gegevens

Gegevensbeschermingsbeleid

De verwerkingen van persoonsgegevens (hierna « de gegevens ») die onder dit Gegevensbeschermingsbeleid vallen, zijn onderworpen aan de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) (hierna genoemd “de privacywetgeving”).  

Verantwoordelijke voor de Verwerking  

Stichting tegen Kanker (Stichting van Openbaar Nut), Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel, met ondernemingsnummer 873.268.432 – RPR Brussel.  

Hierna genoemd “Stichting Tegen Kanker” of “wij”.

Tot wie is dit Gegevensbeschermingsbeleid gericht?

Dit Gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van personen die Stichting tegen Kanker steunen evenals de personen die betrokken zijn bij de evenementen die wij organiseren, in het algemeen of als organisatiecomité, vrijwilliger, deelnemer, sponsor of schenker.

Categorieën van verwerkte gegevens 

Afhankelijk van de relatie die wij met u hebben, kunnen wij verschillende categorieën van gegevens verwerken. Over het algemeen betreft het volgende gegevens:  

 • Naam, voornaam, geslacht, taal
 • E-mailadres
 • Postadres  
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer (meestal GSM)

Als u een professional bent:  

 • Informatie over uw bedrijf: naam, rechtsvorm, postadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres, BTW en ondernemingsnummer, contactpersonen

Als u ons financiëel ondersteunt :  

 • Historiek  van uw schenkingen, aankopen, sponsoring, legaten…..
 • Rekeningnummer en andere financiële gegevens (informatie over uw domiciliëringen of andere nuttige informatie)
 • Informatie nodig voor het verstrekken van fiscale attesten  
 • Informatie die u ons vrijwillig verstrekt, zoals informatie over uw gezinssituatie en gezinssamenstelling, financiële informatie, wilsbeschikkingen, …

Als u deelneemt aan onze evenementen:

 • De hoedanigheid waarin u deelneemt aan of verbonden bent met ons evenement
 • Het evenement dat u bijwoont en de datum waarop het plaatsvindt

Verwerking van gevoelige gegevens

Als u deelneemt aan onze evenementen als (ex-)kankerpatiënt of als u contact met ons opneemt inzake uw wilsbeschikkingen, kunnen wij gegevens met betrekking tot uw gezondheid verwerken die u in dit kader aan ons meedeelt. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en de toegang tot deze gegevens is beperkt tot die personen die deze gegevens noodzakelijk moeten verwerken in het kader van de organisatie van ons evenement of in het kader van het beheer van de testamentaire dossiers.

Gebruik van uw gegevens en rechtsgronden

Met uw toestemming (rechtsgrond: artikel 6a van de privacywetgeving) verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor volgende doeleinden:  

 • Om uw vragen te beantwoorden, via onze website of via elk ander communicatiekanaal
 • Om u uit te nodigen voor onze toekomstige evenementen  
 • Om gegevens inzake uw gezondheid te verwerken
 • Om gegevens van minderjarigen die aan evenementen deelnemen te verwerken, met instemming van hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers
 • Om u te fotograferen en deze foto te gebruiken
 • Om de nieuwsbrieven te versturen waarvoor u zich heeft ingeschreven

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken (zie hieronder “uitoefening van uw rechten”).

In het kader van de uitvoering van een overeenkomst (rechtsgrond: artikel 6b van de privacywetgeving) verzamelen en verwerken wij gegevens voor de volgende concrete doeleinden:

 • Voor de organisatie van uw deelname aan onze evenementen
 • Voor de uitvoering van uw contract als vrijwilliger, partner, sponsor  
 • Voor het beheer van uw schenkingen, legaten, sponsoring, aankopen (bijv. kaarsen) inclusief boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en gerechtelijke procedures, invordering of overdracht van vorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen

Wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben, in het kader van onze activiteiten als Stichting van Openbaar Nut, of in het kader van onze marketingactiviteiten (wettelijke basis: artikel 6f van de privacywetgeving), verzamelen en verwerken wij gegevens voor de volgende concrete doeleinden:

 • Om activiteiten te organiseren gelinkt aan onze missie als Stichting van Openbaar Nut, zoals het uitnodigen voor onze activiteiten van patiënten met kanker of personen die in het verleden de diagnose kanker hebben gekregen  
 • Om tevredenheidsenquêtes uit te voeren
 • Om onze vrijwilligers opnieuw te contacteren voor deelname aan andere projecten
 • Om mogelijke fraude en misbruik te voorkomen en te bestrijden.
 • Om fondsen te werven, als onderdeel van prospectieacties  
 • In overeenstemming met de wet kunnen wij u op basis van uw impliciete toestemming e-mails sturen over onze activiteiten wanneer u ons uw e-mailadres heeft gegeven in het kader van een schenking/legaat, aankoop of betaalde inschrijving. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik (het is mogelijk om u af te melden door eenvoudigweg op de daartoe voorziene link onderaan elke e-mail te klikken)
 • Om u te informeren over de resultaten bekomen dankzij uw financiële steun

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c van de privacywetgeving)

 • Voor het afleveren van fiscale attesten indien uw giften voldoen aan de wettelijke voorwaarden terzake
 • In sommige gevallen zijn wij ook onderworpen aan wettelijke verplichtingen die de verwerking en/of overdracht van bepaalde persoonsgegevens aan bij wet bepaalde administraties of instellingen opleggen

Doorgave van uw gegevens aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor reclamedoeleinden. Ze worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt in het kader van de activiteiten van de Stichting tegen Kanker Kanker.

In de volgende gevallen kunnen uw gegevens aan derden worden doorgegeven:  

 • Aan de bevoegde autoriteiten in het kader van de naleving van onze wettelijke verplichtingen.
 • Aan onze onderaannemers in het kader van bepaalde diensten die zij voor ons verlenen (bijv. onze IT-dienstverlener,  ….). In dergelijk geval mogen deze bedrijven uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen, in overeenstemming met dit gegevensbeschermingsbeleid. Zij zijn onderworpen aan belangrijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsverplichtingen met betrekking tot uw gegevens. In geen geval worden zij eigenaar van uw gegevens.
 • Foto’s of films kunnen worden doorgestuurd naar de sponsors of partners van de Stichting tegen Kanker in het kader van de promotie van haar activiteiten.
 • Uw gegevens kunnen ook worden uitgewisseld met verenigingen met een doelstelling van kankerbestrijding gelijkaardig aan de onze, die we beheren, die niet langer actief zijn en die hun vermogen aan ons hebben doorgegeven, met het oog op het beheer van deze activa en het leveren van bewijzen.

Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

Tenzij met uw toestemming, worden uw gegevens niet doorgegeven buiten de Europese Unie.  

Bewaartermijn van uw gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de beoogde doeleinden. De bewaringstermijn kan bijgevolg variëren afhankelijk van het doel van de verwerking.  

 • Vrijwilligers/leden van organisatiecomités: uw gegevens worden bewaard gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de datum van uw laatste vrijwilligersactie.
 • Deelnemers: Uw gegevens worden bewaard gedurende twee jaar of tot het einde van het evenement volgend op het evenement waaraan u hebt deelgenomen.
 • Sponsors: uw gegevens worden bewaard gedurende tien jaar te rekenen vanaf de datum van uw laatste sponsoring
 • Schenker/toekenner van een legaat : uw gegevens worden bewaard gedurende tien jaar te rekenen vanaf de datum van uw laatste schenking of legaat.
 • Abonnees op onze nieuwsbrieven: uw gegevens worden bewaard zolang u uw toestemming voor het ontvangen van de betreffende nieuwsbrief niet intrekt
 • Gegevens betreffende aankopen gedaan via onze website (voor betaalde deelname aan evenementen: zie hierboven): uw gegevens worden bewaard gedurende tien jaar te rekenen vanaf de datum van uw laatste aankoop.
 • Foto’s/films/getuigenissen worden bewaard gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de datum van hun opname
 • Archivering: uw gegevens kunnen ook voor langere tijd worden opgeslagen voor andere doeleinden, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bv. boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) of om bepaalde informatie te kunnen voorleggen als bewijs in een geschil. In deze gevallen bewaren we enkel de strikt noodzakelijke gegevens voor de noodzakelijke duur. De toegang tot de gearchiveerde gegevens is beperkt en deze kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor alle gegevens met betrekking tot uw echtgeno(o)t(e) waarover wij beschikken in het kader van uw wilsbeschikkingen.  

Beveiliging van uw gegevens

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn, met name om verlies, misbruik of wijziging van de informatie die we verzamelen te voorkomen.

Enkel medewerkers die noodzakelijk over de toegang tot uw gegevens moeten beschikken om hun opdracht te kunnen uitvoeren, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens.  

Beschrijving van uw rechten en procedure om uw rechten uit te oefenen.

Uw recht op toegang en verbetering

Conform de bepalingen van de privacywetgeving, heeft u recht op toegang tot uw gegevens opgenomen in ons bestand. U hebt tevens het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.  

Uw recht om uw toestemming in te trekken

Indien u ons toestemming heeft verstrekt voor de verwerking, kan u die op elk moment opnieuw intrekken.  

Uw recht op verzet

U hebt te allen tijde en zonder opgave van reden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor marketing doeleinden.  

Uw recht om vergeten te worden

U hebt het recht te verzoeken dat uw gegevens volledig worden verwijderd uit onze database in de gevallen vermeld in de wet (voor meer informatie zie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina).

Uw recht op beperking van de verwerking

In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. In dit geval gebruiken we uw persoonsgegevens niet meer totdat het geschil opgelost is.

Uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld. In dergelijk geval zullen uw gegevens overgedragen worden aan de door u opgegeven bestemmeling.  

Uitoefening van uw rechten  

U dient uw rechten via schriftelijke aanvraag uit te oefenen, vergezeld van een bewijs van uw identiteit (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen).

U kan uw aanvraag richten naar volgend adres: privacy@stichtingtegenkanker.be.

In overeenstemming met de bepalingen van de privacywetgeving wordt uw aanvraag behandeld binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf het moment waarover wij over alle nodige informatie beschikken om uw aanvraag te verwerken. Als uw aanvraag complex is, kan deze periode met maximaal twee maanden worden verlengd, in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf informeren.

Voor meer informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid of voor klachten over uw privacy kunt u contact opnemen met privacy@stichtingtegenkanker.be.

U kan zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per E-mail gericht aan contact@apd-gba.be.  


Stichting Tegen Kanker beleid inzake het gebruik van cookies

Ongeacht de gegevens die u ons vrijwillig verstrekt wanneer u onze websites gebruikt, gebruiken wij ook cookies om bepaalde gegevens te verzamelen.

Wat zijn cookies en waarvoor worden ze gebruikt?

Een cookie is een klein bestandje dat informatie bevat over het gedrag van de bezoeker wanneer hij of zij een site bezoekt. De cookie wordt gegenereerd door de server van de bezochte site, maar wordt opgeslagen op de harde schijf van de computer of op elk mobiel apparaat met een internetverbinding.

De cookie slaat bijvoorbeeld uw taalvoorkeur op, zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw de taal dient in te stellen.  De cookie stelt ons ook in staat om uw navigatie op onze websites te optimaliseren.

Er zijn verschillende soorten cookies : de cookies die gebruikt worden door de website die de cookie plaatst en de cookies die door derden worden verzonden voor reclamedoeleinden of analyse van het publiek (interne en externe cookies).

Om meer te weten te komen over de werking van cookies en de bestaande cookies, raadpleeg de volgende sites:

De cookies op de websites van Stichting Tegen Kanker

Noodzakelijke cookies: 

Het doel van deze cookies is om u in staat te stellen door onze websites en applicaties te bladeren en gebruik te maken van de beschikbare functies. Door deze cookies uit te schakelen, heeft u geen toegang tot alle diensten die wij u aanbieden.

Functionele cookies : 

Het doel van deze cookies is om de werking van onze websites en applicaties te vergemakkelijken en een gepersonaliseerde surfervaring te bieden door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals taalinstellingen – bij te houden. Door deze cookies uit te schakelen, heeft u geen toegang tot alle diensten die wij u aanbieden.

Statistische cookies:

Statistische cookies worden gebruikt om te kunnen begrijpen hoe de bezoekers omgaan met onze sites door op anonieme wijze informatie te verzamelen zoals het aantal bezoekers, populaire webpagina’s en de tijd die gebruikers op een bepaalde pagina doorbrengen. Ze stellen ons in staat om uw gebruikerservaring zo aangenaam mogelijk te maken door onze website aan te passen aan uw gedrag en de effectiviteit van onze marketingacties te meten.

Marketing cookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers via websites te volgen. Het doel is om advertenties te tonen die relevanter zijn voor de gebruiker en dus met betere resultaten voor externe uitgevers en adverteerders

Buttons naar sociale netwerken

Onze website bevat buttons om bepaalde webpagina’s op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube, etc. te promoten of te delen. 

Deze buttons werken met codestukken van Facebook, LinkedIn, Google, Twitter etc. Stichting Tegen Kanker heeft hierop geen invloed. Zodra u een van deze functies gebruikt, worden er gegevens naar het betreffende sociale netwerk gestuurd.

Pixels

Voor onze marketingcampagnes gebruiken we de “Pixel”-tool, waarmee een gegenereerde cookie in specifieke pagina’s van onze website wordt geïntegreerd. Deze pixels zien onder andere de producten die u op onze websites bezoekt. Op basis van deze informatie kunnen wij u vervolgens passende advertenties tonen, bijvoorbeeld op Facebook en Google.

Rechtsgrond voor gegevensverwerking

Volgens de wet mogen wij alleen cookies op uw apparaat opslaan als deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig. Dit betekent dat cookies die als noodzakelijk worden gecategoriseerd, worden verwerkt op basis van art. 6 (1) F GDPR. Alle andere cookies – functionele, statistische, marketing cookies – worden verwerkt op basis van art. 6 (1) A van de GDPR.

U kunt uw toestemmingen te allen tijde wijzigen of intrekken

Bewaartermijn

De opslagperiode voor cookies varieert afhankelijk van het type cookieVoor meer details, nodigen wij u uit om de tabel hieronder te raadplegen

Gedetailleerde lijst van de gebruikte cookies voor de websites kanker.be/buddydeal.be/uvindex.be

De onderstaande tabellen bevatten alle cookies die worden gebruikt op de website kanker.be, evenals op de subdomeinen buddydeal.be en uvindex.be. Door cookies te accepteren op kanker.be stemt u automatisch in met het gebruik van cookies op de subdomeinen van kanker.be.”

Noodzakelijke cookieskanker.be

Naam van de cookieBeschrijvingDuurDomeinnaamProvider
axeptio_all_vendorsBevat de lijst van alle cookies die zich in uw Axeptio-widget bevinden.1 jaarkanker.beAxeptio
axeptio_authorized_vendorsBevat de lijst van cookies die door de bezoeker zijn geaccepteerd.1 jaarkanker.beAxeptio
axeptio_cookiesBevat alle informatie over de toestemming van de bezoeker, zoals de datum, zijn unieke anonieme identificatie, en of hij al dan niet heeft ingestemd.1 jaarkanker.beAxeptio
PHPSESSIDBevat de lijst van alle cookies die zich in uw Axeptio-widget bevinden.Sessiekanker.be.cancer.be
wordpress_test_cookieControleren of cookies geplaatst kunnen worden.Sessiekanker.beWordPress
wp-settings-1Opslaan van gebruikersvoorkeuren.1 jaarkanker.beWordPress
wp-settings-time-1Opslaan van gebruikersvoorkeuren.1 jaarkanker.beWordPress
wp-wpml_current_languageTaalinstellingen bewaren.Sessiekanker.beWordPress

Niet noodzakelijke cookies – kanker.be

Naam van de cookieBeschrijving
DuurDomeinnaamProvider
_clckOpslaan van een unieke gebruikersidentificatie.1 jaarkanker.beMicrosoft Clarity
_clskOpslaan en combineren van de bezochte pagina’s in één enkele sessierecord.1 dagkanker.beMicrosoft Clarity
_fbpOpslaan en volgen van bezoeken aan meerdere websites.3 maandenkanker.beFacebook
_gaOpslaan en tellen van de bezochte pagina’s.2 jaarkanker.beGoogle Analytics
_ga_0XYEKQ7PEEOpslaan en tellen van de bezochte pagina’s.2 jaarkanker.beGoogle Analytics
_ga_2L42CK1FKCOpslaan en tellen van de bezochte pagina’s.2 jaarkanker.beGoogle Analytics
_gcl_auOpslaan en opvolgen van conversies.3 moiskanker.beGoogle Ads
_hjSession_787428Functionaliteiten bieden over meerdere pagina’s.1ukanker.beHotjar
_hjSessionUser_787428Opslaan van een unieke gebruikersidentificatie.1 jaarkanker.beHotjar
pi_opt_in870071Onthouden van privacyvoorkeuren.4 maandenkanker.bePardot
visitor_id870071Opslaan van een unieke gebruikersidentificatie.6 maanden kanker.bePardot
visitor_id870071-hashBescherming tegen hackers.6 maandenkanker.bePardot

Noodzakelijke cookies – buddydeal.be

Naam van de cookieBeschrijvingDuurDomeinnaam Provider
axeptio_all_vendorsFunctionaliteiten bieden over meerdere pagina’s.1 jaarbuddydeal.beAxeptio
axeptio_authorized_vendorsBevat de lijst van alle cookies in uw Axeptio-widget.1 jaar buddydeal.beAxeptio
axeptio_cookiesBevat alle informatie over de toestemming van de bezoeker, zoals de datum, zijn unieke anonieme identificatie, en of hij al dan niet heeft ingestemd.1 jaarbuddydeal.beAxeptio

Niet noodzakelijke cookies – buddydeal.be

Naam van de cookieBeschrijvingDuurDomeinnaamProvider
_fbpOpslaan en tellen van de bezochte pagina’s.3 maanden buddydeal.beFacebook
_gaOpslaan en tellen van de bezochte pagina’s.2 jaarbuddydeal.beGoogle Analytics
_ga_8JCL591YRKOpslaan en tellen van de bezochte pagina’s.2 jaarbuddydeal.beGoogle Analytics
_gcl_auOpslaan en opvolgen van conversies.3 maanden buddydeal.beGoogle Ads
_hjSessionUser_2899080Opslaan van een unieke gebruikersidentificatie.1 jaarbuddydeal.beHotjar
_hjSession_2899080Functies op alle pagina’s biedenSessiebuddydeal.beHotjar

Noodzakelijke cookies – buddydeal.be

Naam van de cookieBeschrijvingDuurDomeinnaamProvider
axeptio_all_vendorsBevat de lijst van alle cookies in uw Axeptio-widget.1 jaar uvindex.beAxeptio
axeptio_authorized_vendorsBevat de lijst van cookies die door de bezoeker zijn geaccepteerd.1 jaaruvindex.beAxeptio
axeptio_cookiesBevat alle informatie over de toestemming van de bezoeker, zoals de datum, zijn unieke anonieme ID, en of hij al dan niet heeft ingestemd.1 jaaruvindex.beAxeptio

Niet noodzakelijke cookies-uvindex.be

Naam van de cookie BeschrijvingDuurDomeinnaamProvider
_gaOpslaan en tellen van de bezochte pagina’s.2 jaar uvindex.beGoogle Analytics
_ga_DY0TZFH8TEOpslaan en tellen van de bezochte pagina’s.2 jaaruvindex.beGoogle Analytics

Cookies toestaan of blokkeren?

Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Deze handeling kan ook automatisch worden uitgevoerd.

Het is ook mogelijk om uw internetbrowser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gebracht wanneer er cookies worden opgeslagen  en u zelf kan beslissen of u deze accepteert of dat u in bepaalde gevallen of in het algemeen cookies weigert. Het beheer van de cookie-instellingen verschilt van browser tot browser. Dit wordt beschreven in het menu van elke internetbrowser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U krijgt er toegang toe voor elke browser door op de volgende links te klikken:

Gebruik je een andere browser? Kijk na of de procedure voor je browser is opgenomen op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Deze website bestaat alleen in het Engels

U bent vrij om te beslissen of u al dan niet cookies accepteert. Verlies echter niet uit het oog dat cookies vaak uw surfervaring vergemakkelijken. 

Bijwerken van ons cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit cookiebeleid te allen tijde te wijzigen, zowel om te voldoen aan de normen opgelegd door de wetgeving als omdat onze wesites/toepassingen en diensten voortdurend evolueren. Dit doen we eenvoudigweg door een nieuwe versie op de websites en toepassingen te publiceren, zonder uitdrukkelijke kennisgeving.  De gebruiker wordt daarom verzocht om onderhavig cookiebeleid regelmatig opnieuw te lezen