Gebruiksvoorwaarden
Gebruiksvoorwaarden

Uitgever

Stichting Tegen Kanker (Stichting van Openbaar Nut), Leuvensesteenweg 479 – 1030 Brussel.
Ondernemingsnummer: 0873.268.432 – RPR Brussel hierna “de Stichting Tegen Kanker ” genoemd.

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Door het bezoeken van de websites www.kanker.be en/of www.levensloop.be (hierna gezamenlijk “de site”) aanvaardt de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door eenvoudigweg een nieuwe versie op de site te publiceren, zonder uitdrukkelijke kennisgeving. De gebruiker wordt daarom verzocht om ze bij elk bezoek aan de site opnieuw te lezen.

Voorafgaande waarschuwing

De informatie op de site is niet ter vervanging van medisch, juridisch of psychologisch advies en is niet bedoeld om de gebruiker instructies te geven om af te zien van het advies en de expertise van professionals in elk van deze sectoren en disciplines. 

Inhoud van de informatie

Hoewel de Stichting Tegen Kanker alles in het werk stelt om op deze site correcte en actuele informatie te verstrekken door de beste specialisten, kan deze informatie onderhevig zijn aan wijzigingen, onvolledig zijn of typefouten bevatten. De Stichting Tegen Kanker staat niet in voor de adequaatheid, volledigheid, juistheid of geschiktheid van een specifiek gebruik van de verstrekte informatie.

De gebruiker wordt daarom uitgenodigd om de informatie op elk moment te controleren. In geen geval is de Stichting Tegen Kanker contractueel gebonden aan de informatie die op de site beschikbaar wordt gesteld. De Stichting Tegen Kanker is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het raadplegen of gebruiken van de gegevens op de site.  

Koppelingen en verwijzingen

De site kan hyperlinks bevatten naar andere websites, sociale netwerken, discussieforums en verwijzingen naar andere informatiebronnen waarop de Stichting Tegen Kanker geen invloed heeft. Deze links en bronnen worden enkel ter informatie verstrekt en vormen geen goedkeuring of aanbeveling van de Stichting Tegen Kanker. Aangezien deze laatste geen controle heeft over deze sites en de informatie vermeld op deze sites, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, kwaliteit en volledigheid van deze informatie.  

Intellectuele eigendomsrechten

De site en alle namen, benamingen, afbeeldingen, foto’s en andere materialen die erop voorkomen in verband met de activiteiten van de Stichting Tegen Kanker, zijn de exclusieve eigendom van de Stichting Tegen Kanker.  

Elk gebruik of reproductie, tijdelijk of permanent, is onderworpen aan de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Tegen Kanker.

Technische problemen in verband met het gebruik van de site

De Stichting Tegen Kanker kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van trage of slechte werking of niet-beschikbaarheid van de site of incompatibiliteit tussen de site en het gebruikte apparaat, of in geval van technische fout.

Toepasselijke wetgeving, bevoegde rechtbank en andere

In geval van betwisting is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken die bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel van de Stichting Tegen Kanker bevoegd. De Stichting Tegen Kanker kan echter beslissen om een beroep te doen op bemiddeling, waarbij een door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaar wordt ingeschakeld om het geschil op deze manier op te lossen. 

Een gedrukte versie van deze gebruiksvoorwaarden en van elke waarschuwing in elektronische vorm zal worden aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden, op dezelfde basis en onder dezelfde voorwaarden als elk ander document dat in gedrukte vorm wordt opgesteld en bewaard. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend in onderhavig document, zijn voorbehouden.

In het geval een bepaling van de genoemde documenten niet van toepassing is, of in strijd met een bepaling van dwingend recht, doet deze niet-toepasbaarheid geen afbreuk aan de geldigheid of toepasbaarheid van de overige bepalingen.