Kanker en je rechten

Kanker en je rechten

Als de diagnose kanker valt, dan heb je recht op eerlijke, volledige informatie over je ziekte en de behandelingen – met alle voor- en nadelen. Het is maar een van de rechten die sinds 2002 deel uit maken van de Belgische ‘wet betreffende rechten van de patiënt’. Verder kan je niet alleen tijdens je behandeling bepaalde rechten doen gelden, maar ook daarna. Als ex-kankerpatiënt heb je in België sinds 2015 immers ook het ‘recht vergeten te worden’. Dat maakt het makkelijker om verzekeringen af te sluiten.

Waarop maak je aanspraak als (ex-)kankerpatiënt? En hoe kom je op voor die rechten? We vatten het bondig voor je samen!

Wat zijn je rechten als patiënt?

Op 22 augustus 2002 werd in België de patiëntenrechtenwet goedgekeurd. Die verzekert een kwaliteitsvolle en beter toegankelijke gezondheidzorg met meerdere rechten voor elke patiënt. Zo weet jij wat je mag verwachten als patiënt van je zorgverleners. En omgekeerd: je zorgverleners weten wat patiënten van hen verwachten.

  • Je hebt recht op kwaliteitsvolle zorg ongeacht je leeftijd, je geslacht of gender, je socio-economische klasse of seksuele voorkeur. Je zorgverlener moet je ethische, filosofische of religieuze opvattingen respecteren. De zorgverlening zelf moet bovendien gebaseerd zijn op de beschikbare wetenschappelijk onderbouwde medische kennis en technologie.
  • Je hebt recht op de vrije keuze van je zorgverlener, voor zover er meerdere voorhanden zijn. Bovendien mag je altijd een andere zorgverlener raadplegen voor een second opinion.
  • Je hebt recht op alle informatie over je gezondheid. Die moet je krijgen in een duidelijke, begrijpbare taal. Je hebt ook het recht om dingen niet te willen weten. Daar moet je je zorgverlener dan wel uitdrukkelijk naar vragen. In uitzonderlijke gevallen kan de zorgverlener je (tijdelijk) niet alles vertellen, als de informatie je gezondheid kan schaden.
  • Je hebt recht op ‘geïnformeerde toestemming’. Dat betekent: geen onderzoek of behandeling mag plaatsvinden zonder jouw toestemming. Als je niet in staat bent om die te geven, zal de arts altijd in jouw belang handelen. Je kan dus ook onderzoeken of behandelingen weigeren, zoals reanimatie, kunstmatige beademing of bestraling. Met een negatieve wilsverklaring kan je vooraf bepalen wat je niet wil ondergaan, als je het zelf niet meer kan vertellen – bijvoorbeeld door een coma. (Over het recht op euthanasie lees je bij ‘Als je niet meer beter wordt’.)
  • Je hebt recht op inzage van je medisch dossier. Je mag een kopie vragen tegen betaling of je dossier laten doorsturen naar een andere arts. Na je overlijden mogen ook sommige nabestaanden onder bepaalde voorwaarden je dossier inkijken.
  • Je hebt recht op bescherming van je privacy. Je gezondheidstoestand is privé. Het medisch beroepsgeheim verbiedt zorgverleners om informatie over je gezondheid mee te delen aan derden zoals je werkgevers of verzekeraars. Verder moeten ze discreet omspringen met je patiëntengegevens. Je hebt ook recht op respect voor je intimiteit. Als je verzorgd wordt, mogen mensen daar alleen beroepsmatig bij aanwezig zijn.
  • Je hebt recht op een pijnbehandeling. Zorgverleners moeten aandacht hebben voor de pijn die je ervaart. Ze moeten pijn voorkomen, evalueren, behandelen en verzachten.
Wil je een uitgebreide toelichting bij elk van de patiëntenrechten?

Wie beslist over jouw patiëntenrechten als je dat zelf niet kan?

In principe oefen je altijd zelf je rechten uit. Wel kan je zelf een vertrouwenspersoon uitkiezen. Die kan je bijstaan, bijvoorbeeld als je de diagnose te horen krijgt. Vertrouwenspersonen kunnen echter geen beslissingen in jouw plaats nemen. Een vertrouwenspersoon aanduiden is heel eenvoudig, bijvoorbeeld met het voorbeelddocument uit de brochure Ken je rechten als patiënt.

Een vertrouwenspersoon verschilt van een vertegenwoordiger. Die kan wel in jouw plaats beslissen als je dat nog niet kan of als je dat niet meer kan. Bovendien kan je je vertegenwoordiger niet zelf uitkiezen.

  • Ben je jonger dan 18 jaar? In dat geval worden je rechten normaal waargenomen door je ouders of je voogd. Oordeelt een zorgverlener dat je in staat bent om zelf te oordelen over je gezondheid, ook al ben je nog niet volwassen? Dan mag je toch zelf je rechten uitoefenen.
  • Ben je volwassen, maar wilsonbekwaam? In dat geval kan je niet zelf opkomen voor je rechten. Dat kan een vertegenwoordiger zijn die je hebt aangeduid nog vóór je wilsonbekwaam werd. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld de brochure Ken je rechten als patiënt. Heb je zelf niemand aangeduid, dan bepaalt een rechter of de wet wie je bewindvoerder of vertegenwoordiger wordt.

Meer weten? Informeer je via de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu over mogelijke vertegenwoordigers.

Hoe kom je op voor je rechten als patiënt?

Wil je een second opinion? Wil je een bepaalde behandeling stopzetten? Wil je een pijnbehandeling opstarten? Kortom: wil je een van je rechten als patiënt uitoefenen? Gebruik dan deze tips om in gesprek te gaan over je rechten met je zorgverlener.

  • Lees je in over je rechten als patiënt, over wat wel en niet kan. Als je precies weet wat je rechten zijn, kan je een zorgverlener daar makkelijker naar vragen of op aanspreken.
  • Bereid het gesprek met je zorgverlener zorgvuldig voor. Wat wil je bereiken met je vraag? Waarom is dat belangrijk voor jou?
  • Zoek iemand die met je mee kan gaan, bijvoorbeeld je vertrouwenspersoon.
  • Zet je vraag rustig, vriendelijk en niet-aanvallend uiteen. Geef aan waarom je vraag zo belangrijk voor je is. Je arts weet dat patiënten rechten hebben en zal je verzoek doorgaans serieus nemen.

Wordt er niet ingegaan op je verzoek? Dan kan je aanspraak maken op het laatste patiëntenrecht: ‘het recht om klacht neer te leggen’. Dat kan bij:

Ben je niet tevreden over de oplossingen van de ombudsdienst(en)? In dat geval informeert de ombudspersoon je over de verdere stappen die je kan ondernemen.

Als je het slachtoffer werd van een medisch ongeval, dan druist dat regelrecht in tegen de kwaliteitsvolle gezondheidszorg waarop je recht hebt. Bij het Fonds voor de Medische Ongevallen kan je advies inwinnen over de eventuele aansprakelijkheid van de zorgverlener in kwestie en over de ernst van de schade:

  • Het Fonds zal (de verzekeraar van) de zorgverlener vragen om de schade te vergoeden, op voorwaarde dat die aansprakelijk is.
  • Is de zorgverlener niet aansprakelijk? Dan kan het Fonds onder bepaalde voorwaarden je schade zelf vergoeden.

Wat zijn je rechten als verzekeringsnemer?

Als je als (ex-)kankerpatiënt een schuldsaldoverzekering of verzekering gewaarborgd inkomen wil afsluiten, dan ben je verplicht je medische voorgeschiedenis aan de privéverzekeraar te melden. Die zijn er niet altijd happig op om je een verzekering aan te bieden of ze bieden de verzekering aan tegen een te hoge bijpremie.

Na een wettelijk bepaalde periode die volgt op een succesvolle kankerbehandeling, heb je het recht ‘om vergeten te worden’. Dat betekent dat de verzekeraar dan geen rekening mag houden met je diagnose van kanker. Je kan dus niet worden geweigerd en de verzekeraar kan alleen een bijpremie van je eisen binnen (wettelijk) bepaalde grenzen.

De meest recente info over de wettelijke bepaalde periodes waarna je het recht hebt om vergeten te worden, vind je op de website van de FOD Economie.

Hoe kom je op voor je rechten als verzekeringsnemer?

Is het recht ‘om vergeten te worden’ nog niet op jouw situatie van toepassing? Moet je daardoor een te hoge bijpremie betalen of word je geweigerd?

  • Laat je verzekeraar weten dat je niet akkoord gaat. Die moet je dossier dan verplicht laten onderzoeken door zijn herverzekeraar.
  • Ga naar het Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering die nagaat of de weigering en bijpremie medisch of verzekeringstechnisch verantwoord zijn.
  • Stap naar de Compensatiekas. Die komt financieel tussen als de bijpremie meer dan 125% van de basispremie bedraagt.
  • Neem contact op met Unia, de interfederale instelling die gelijkheid verdedigt en strijdt tegen discriminatie.

De meest recente info over het opeisen van je recht om vergeten te worden, vind je op de website van de FOD Economie.

Ben je niet op de goede plaats?