Andere federale steun

Andere federale steun

In specifieke gevallen zoals ernstige ziekten, beroepsgerelateerde kankers, handicaps, kan je een beroep doen op financiële steun bij andere instanties.

Het Bijzonder solidariteitsfonds

Heb je medische zorgen nodig die niet door je verplichte ziekteverzekering of een aanvullende ziekteverzekering worden vergoed? In uitzonderlijke gevallen kan je, voor een zeer ernstige aandoening, een financiële tegemoetkoming krijgen van het Bijzonder solidariteitsfonds (BSF), een bijkomend vangnet van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Alle info over het Bijzonder solidariteitsfonds vind je op de website van het RIZIV.

Fedris en Medex

Is kanker het gevolg van je werk en dus een beroepsziekte, dan kan je al naargelang van je werkstatuut aankloppen bij Fedris of Medex:

  • Fedris of het federaal agentschap voor beroepsrisico’s vergoedt slachtoffers (of rechthebbenden) die werk(t)en in de privésector of een provinciale of gemeentelijke overheidsdienst.
  • Fedris beheert ook het Asbestfonds. Dat vergoedt en begeleidt alle asbestslachtoffers die aan asbest zijn blootgesteld in België: zowel werknemers uit de privésector als ambtenaren, zelfstandigen en omgevingsslachtoffers.
  • Medex of het Bestuur Medische Expertise is een federale instelling die valt onder de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Zij zijn er voor werknemers van de federale overheid (zoals de politie). (Eén uitzondering: als je beroepsziekte het gevolg is van asbest, trek je als federaal ambtenaar ook naar het Asbestfonds.)

Let wel:

  • Jouw type kanker moet voorkomen op de lijst van beroepsziekten.
  • Fedris en Medex zijn niet de eerste instanties tot wie je je richt als je een beroepsziekte hebt. In de eerste plaats neem je contact op met je werkgever die voor jou een verzekering tegen beroepsziekten heeft afgesloten.
  • Ben je zelfstandig? Dan ben je niet verzekerd tegen beroepsziekten. Je kan wel de ‘ziekte-invaliditeitsuitkering voor zelfstandigen’ aanvragen bij het RSVZ of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Je kan niet bij Fedris en Medex terecht, behalve als je beroepsziekte het gevolg is van asbest. Het Asbestfonds is er immers ook voor zelfstandigen.

De Directie-generaal (DG) Personen met een handicap

Door bepaalde kankers of behandelingen kan je je autonomie verliezen. De DG Personen met een handicap zorgt voor de erkenning van je handicap – let wel: die erkenning is niet definitief en kan herzien worden. Met die erkenning kan je, onder bepaalde voorwaarden, van een aantal financiële tegemoetkomingen en voordelen genieten. Aanvragen daarvoor dien je in via het digitale loket My Handicap:

  • een IVT of inkomensvervangende tegemoetkoming als je ‘verdienvermogen’ door je handicap met minstens 2/3de is afgenomen
  • een IT of integratietegemoetkoming als je door je handicap extra kosten hebt om deel te nemen aan het maatschappelijke leven
  • een European Disability Card (EDC) die je voordelen biedt als je wil deelnemen aan een cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteit
  • een parkeerkaart waarmee je als chauffeur of passagier terechtkan op voorbehouden plaatsen en in sommige gemeenten ook gratis kan parkeren
  • een belastingvoordeel als je een eigen aangepast voertuig koopt
  • een nationale verminderingskaart waarmee je gratis het openbaar vervoer kan nemen

Met de erkenning van de DG Personen met een handicap kan je ook gebruik maken van de regionale initiatieven voor personen met een handicap. Het gaat onder meer om een verlaging van je personenbelasting, een verlaging van de onroerende voorheffing of een sociaal tarief voor vaste telefoon en internet. Op de website handicap.belgium.be lees je wat die steun concreet inhoudt voor inwoners van Vlaanderen, Wallonië of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ben je niet op de goede plaats?