Team van Vincent Verboven (2023)

Team van Vincent Verboven (2023)

Beschrijving van het project

    • Titel van het project: Smeren als beren
    • Selectiejaar van het project: 2023
    • Organisatie: Eerstelijnszone Pallieterland
    • Toegekend bedrag: 41 017 €
    • Duurtijd financiering: 1 jaar

Het project ‘Smeren als beren’ richt zich op preventie van huidkanker bij lagere school kinderen die schoolgaand zijn in Berlaar, Duffel, Lier en Nijlen. Hiermee wil intergemeentelijke preventiewerking Pallieterland bewustwording en bescherming tegen zon en UV-straling bevorderen. De doelgroep wordt benaderd via invloedrijke personen zoals o.a. ouders, schoolmedewerkers, … .

Het ‘Smeren als beren’ project start met het informeren, aanmoedigen en het creëren van betrokkenheid van lagere scholen binnen deze vier gemeenten. Concreet wordt in de deelnemende scholen een bevraging afgenomen, zowel bij de kinderen als de schoolverantwoordelijken, om de huidige kennis/gedrag omtrent bescherming tegen de zon en UV-straling in kaart te brengen. Vervolgens wordt het project ‘ZonneSlimme Scholen’ uitgerold. Daarnaast worden beschermingsmaterialen aangekocht en verdeeld en preventieve acties ondersteund bij deze scholen. Afrondend wordt de bevraging opnieuw afgenomen die de gedragsverandering rond bescherming tegen zon en UV-straling in kaart brengt.

Met dit project wordt gesensibiliseerd, kennis bijgebracht en betrokkenen gemotiveerd om hun gedrag aan te passen (correct smeren, dragen van zonwerende kleding, controleren van zonnecrème op houdbaarheidsdatum, vermijden van directe blootstelling aan zon en weten hoe ze de UV-index moeten interpreteren).