Tombolareglement
Tombolareglement

Toelating door KB STK-tombola (pub. 04/05/2023, numac 2023041875)

Artikel 1: inhoud

Stichting tegen Kanker heeft de toelating om van 15 juni 2023 tot en met 10 augustus 2023 in heel België een tombola te organiseren, waarvan ze de inkomsten aanwendt om het wetenschappelijk kankeronderzoek te steunen, preventiecampagnes op te zetten, aan gezondheidsopvoeding te doen en kankerpatiënten te helpen.

Artikel 2: deelneming

 1. De deelname aan de Tombola van Stichting tegen Kanker bestaat uit de aankoop van nummerreeksen die in België verstuurd zullen worden en waaraan geen enkele aankoopverplichting verbonden is.
 2. De deelnemers van de Tombola kunnen tien nummerreeksen aankopen voor de vermelde prijs. De prijs voor een nummersreeks ligt vast, ongeacht het aantal nummers. Vanaf de vijfde nummerreeks geeft iedere reeks extra recht op één extra nummer, met in totaal 6 extra nummers bij aankoop van tien nummerreeksen
 3. De aankoop van de deelnemingsnummers kan alleen gebeuren door middel van het overschrijvingsformulier bij de begeleidende brief of via het online platform. Alle andere vormen van betaling zijn uitgesloten. 
 4. De betalingen moeten uiterlijk op 20 juli 2023 op de bankrekening BE09 0011 9002 1157 van Stichting tegen Kanker gestort zijn. Na deze datum zullen de betalingen als een gift worden beschouwd.
 5. Deelneming aan de Tombola is enkel en alleen mogelijk door aankoop van deelnemingsnummers en is gereserveerd voor deelnemers woonachtig op Belgisch grondgebied.
 6. De papieren deelnameformulieren bevatten tien reeksen met unieke nummers die gekend zijn (echter nog niet gevalideerd) vóór de betaling. De nummers voor de online deelnemers worden op hetzelfde moment gegenereerd als de nummers voor de papieren deelnameformulieren maar worden pas na betaling verzonden (meteen gevalideerd). 
 7. Enkel de deelnemingsnummers die uitgegeven en verkocht worden door Stichting tegen Kanker zijn toegelaten tot deelneming aan de Tombola.
 8. Minderjarigen mogen niet aan de tombola kunnen deelnemen of bij de verkoop betrokken zijn.
 9. Personeelsleden van Stichting tegen Kanker en hun familie (alle mensen tussen wie een band bestaat door huwelijk of verwantschap, die al dan niet onder hetzelfde dak wonen) mogen niet aan de Tombola deelnemen, hetzij rechtstreeks of via tussenpersonen. Dat geldt eveneens voor de personeelsleden en hun familie van de onderneming die Stichting tegen Kanker helpen bij de lottrekking.
 10. Er wordt geen tombolabiljet als bewijs van de aangekochte nummers opgestuurd. De betaling, door middel van het overschrijvingsformulier bij het tombolaformulier of door middel van het online deelnameformulier is het enige bewijs van de toekenning van de nummers aan de koper ervan.

Artikel 3: geldigheid van de deelneming

De deelneming aan de Tombola van Stichting tegen Kanker geldt vanaf de dag waarop het bedrag op het rekeningnummer BE09 0011 9002 1157 van de Stichting wordt gestort, voor zover aan de voorwaarden van artikel 1 werd voldaan.

Artikel 4: de trekking en prijzen

 1. De trekking van de Tombola vindt plaats op 10 augustus 2023, onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Dirk Lorriper in Brussel of van zijn plaatsvervanger. Het informaticaprogramma dat de trekking toelaat, zal ter beschikking gesteld worden van de gerechtsdeurwaarder.
 2. 300 deelnemingsnummers zullen bij loting getrokken worden, overeenstemmend met de 300 loten die ter beschikking gesteld zijn van de deelnemers.
 3. Alle loten zullen toegekend worden. De tegenwaarde van de prijzen zal in geen enkel geval opgeëist kunnen worden. Als een deelnemer een prijs wint die tekst in een vreemde taal bevat, krijgt hij een andere prijs van gelijke waarde. Stichting tegen Kanker ontvangt de meeste prijzen gratis en kan dus geen sluitende garantie geven over een perfecte taalgelijkheid. We houden rekening met de taal van de deelnemer zoals ze in ons adressenbestand genoteerd staat.
 4. Indien een deelnemer een prijs wint met eigenschappen waarvoor hij of zij niet in aanmerking komt (bv. een prijs met distributie in slechts een beperkt deel van het grondgebied in België), zal zoveel als mogelijk een lot van dezelfde waarde toegekend worden.
 5. Naargelang de omstandigheden en mogelijkheden behoudt Stichting tegen Kanker zich het recht voor om de prijs door een soortgelijke prijs met een vergelijkbare waarde te vervangen.
 6. De gerechtsdeurwaarder of zijn plaatsvervanger beslecht ter plaatse elke betwisting die tijdens de trekking zou kunnen voorkomen. Zijn beslissing is soeverein en onherroepelijk.
 7. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. De uitslag van de trekking wordt gepubliceerd op onze website (winnend nummer, postcode gemeente van de winnaar).
 8. Prijzen die groter zijn dan een standaard enveloppe en/of een geldwaarde hebben, die gelijk is of groter is dan € 250, moeten worden opgehaald in het hoofdkantoor van Stichting tegen Kanker. Dit moet gebeuren door de winnaar of door een persoon aangesteld door de winnaar.
 9. Ingeval de deelnemer een prijs wint, wordt de deelnemer geïnformeerd dat zijn/haar persoonlijke gegevens aan het bedrijf meegedeeld kunnen worden dat de prijs ter beschikking stelt en dit met het oog op de levering van deze prijs

Artikel 5: eigendomsrecht

De winnaars van de prijzen worden onmiddellijk na de trekking eigenaar van hun prijs. Vanaf dat ogenblik staan ze in voor eventuele risico’s verbonden aan hun prijs.

Artikel 6: fiscaal attest

Deelneming aan deze Tombola binnen de vastgelegde deelnameperiode kan niet gelijkgesteld worden met een gift en geeft dus geen recht op een fiscaal attest.

Artikel 7: vervaldatum

De loten zijn geldig tot drie maanden na de trekking. Stichting tegen Kanker behoudt zich het recht voor om de prijzen die na deze periode niet werden afgehaald, in te houden.

Artikel 8: reclame

Naast de publicatie van de uitslag van de trekking voor het geheel van de deelnemers, zoals bepaald in artikel 4.7, behoudt Stichting tegen Kanker zich het recht voor om de lijst met winnaars van de eerste veertig prijzen bekend te maken. De winnaars van de prijzen verbinden zich ertoe, op eenvoudig verzoek van Stichting tegen Kanker, om een foto van zichzelf en de gewonnen prijs te laten nemen tijdens de receptie waarop de prijzen worden overhandigd. Bovendien geven ze Stichting tegen Kanker de toelating om hun foto te gebruiken, meer bepaald voor haar publicaties.

Artikel 9: bedrog

In geval van bedrog of bij elke poging tot bedrog om een prijs te bekomen, zoals vervalsing van loten of gebruik van valse loten, zal Stichting tegen Kanker klacht indienen bij het parket, zonder afbreuk te doen aan eventuele schadeloosstelling.

Artikel 10: Betwisting

 1. Alle niet in het reglement bepaalde voorvallen worden soeverein door de Raad van Bestuur van  Stichting tegen Kanker met een 2/3de meerderheid beslecht.
 2. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van het gerechtelijke arrondissement Brussel bevoegd.

Artikel 11:

Stichting tegen Kanker verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven. Onze volledige privacyverklaring is beschikbaar op onze website of kan u op verzoek per post worden toegestuurd.

Artikel 12:

Deelneming aan de tombola veronderstelt instemming met het onderhavige reglement. Het reglement ligt ter inzage bij de gerechtsdeurwaarder.

Opgesteld te Brussel.

Patricia Lanssiers
CEO / Algemeen directeur