IRIS platform vzw (2021)

IRIS platform vzw (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Het verbeteren van de transmurale samenwerking tussen ziekenhuis- en thuissetting ter bevordering van de zorgcontinuïteit voor patiënten met gevorderde kanker en hun mantelzorgers
  • Selectiejaar van het project: 2021
  • Organisatie: IRIS platform vzw
  • Toegekend bedrag: 36234€

Om de vaak abrupte overgang tussen de behandeling in het ziekenhuis en de begeleiding thuis te vermijden voor patiënten met gevorderde kanker en mantelzorgers, dienen de oncologische behandeling enerzijds en de ondersteuning van palliatieve zorgnoden anderzijds geleidelijk in elkaar over te gaan. Een geïntegreerde samenwerking tussen ziekenhuisdiensten, eerstelijnszorg en gespecialiseerde palliatieve zorg is hierin cruciaal. In co-creatie met betrokken zorgverleners, patiënten en mantelzorgers zullen afspraken gemaakt worden over hoe transmurale samenwerking optimaal kan verlopen en welke rol het bestaande communicatieplatform IRIS hierin kan hebben. Deze afspraken zullen uitgetest worden in een proefproject met 40 patiënten met gevorderde kanker in de regio Antwerpen gedurende 12 maanden. Tussentijds en na afloop zal via focusgroepen en interviews geëvalueerd worden in hoeverre de afspraken werden nageleefd, welke barrières zijn opgedoken hiervoor en welke impact de geoptimaliseerde transmurale samenwerking had op de zorgcontinuïteit tussen ziekenhuis en thuis en op de levenskwaliteit en tevredenheid over de zorg van patiënten en mantelzorgers. Het einddoel van dit project is te komen tot een blauwdruk over hoe de transmurale samenwerking dient te verlopen teneinde zorgcontinuïteit tussen zorgsettings te garanderen en de palliatieve noden van patiënten met gevorderde kanker optimaal te beantwoorden. Deze blauwdruk kan nadien in andere regio’s verfijnd en uitgerold worden.